Bi ht: Như Gi Với My Remix - Đinh Đại Vũ

Gi mang ln my cuốn tri về đu, gi ơi đừng xa chốn đy
Gi như l em, thổi mt lng anh, gi ơi đừng xa nh em
Tnh yu anh trao về em nguyện như my gi kia, cho d qua mun ngn năm vẫn thế.
D ngy sau ra lm sao tnh yu khng đổi thay, ta cng nhau vai kề vai suốt kiếp

[Chorus]
V nếu như anh được lm my bay cng với gi du nhau đến nơi tận cuối chn trời
Ngy thng bn nhau khng rời xa đu , d phong ba cầm tay nhau vượt ln trn ngc ngn
Đừng để đi ta phải rời xa nhau, đừng rẽ lối v anh chỉ muốn yu mi một người
Hy để cho anh được gần bn em v cng snh bước tnh yu ta sẽ khng xa cch rời
L gi cng với my

[Ver2]
Tnh yu anh trao về em nguyện như my gi kia, cho d qua mun ngn năm vẫn thế
D ngy sau ra lm sao tnh yu khng đổi thay, ta cng nhau vai kề vai suốt kiếp

[Chorus]
V nếu như anh được lm my bay cng với gi du nhau đến nơi tận cuối chn trời
Ngy thng bn nhau khng rời xa đu , d phong ba cầm tay nhau vượt ln trn ngt ngn
Đừng để đi ta phải rời xa nhau, đừng rẽ lối v anh chỉ muốn yu mi một người
Hy để cho anh được gần bn em v cng snh bước tnh yu ta sẽ khng xa cch rời

V nếu như anh được lm my bay cng với gi du nhau đến nơi tận cuối chn trời
Ngy thng bn nhau khng rời xa đu , d phong ba cầm tay nhau vượt ln trn ngt ngn
Đừng để đi ta phải rời xa nhau, đừng rẽ lối v anh chỉ muốn yu mi một người
Hy để cho anh được gần bn em v cng snh bước tnh yu ta sẽ khng xa cch rời
L gi cng với my

Sub: https://www.youtube.com/channel/UC9sNNLru81C7MBf7lSbtEBg
Topic revision: r2 - 05 Jan 2018, NhacPhe
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback